Belangrijke melding VAN 3 TOT EN MET 22 AUGUSTUS WORDEN ER GEEN BESTELLINGEN VERZONDEN. NA 22 AUGUSTUS WORDEN LOPENDE BESTELLINGEN VERZONDEN. Voor actuele voorraad, aanvraag offerte en afhalen materialen kunt u het beste langskomen in de showroom te Lemmer tijdens openingstijden ( google ) Door de enorme vraag kunnen bestellingen van 5 tot wel 15 werkdagen duren. Afhankelijk van lopende voorraad. Hou hier rekening mee met bestellen.

Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK
0
 • Gratis verzending vanaf € 750,-

Algemene Voorwaarden

Identiteit van de ondernemer

Ondernemer: Airco Lemmer / Pelletkachel Lemmer B.V.
Vestigings- & postadres: Taanderij 4, 8531 WD Lemmer
Bezoekadres: Taanderij 4, 8531 WD Lemmer
Telefoon: 0646377905
Emailadres: [email protected]
Kamer van Koophandel: 71294503
BTW-nummer: NL825683191B01

Levering- en Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid
  Deze levering- en algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle met Airco Lemmer gesloten overeenkomsten.
 2. Totstandkoming overeenkomst
  Een koopovereenkomst komt pas tot stand door opdrachtbevestiging van aankoop in de webshop.
  De opdrachtbevestiging geschiedt direct na de bestelling en betaling in de vorm van een e-mail bevestiging.
  Fouten en vergissingen in deze bestelling komen geheel voor risico en rekening van de koper.
 3. Betaling
  Betalingen kunnen op verschillende, in de webshop aangegeven manieren plaatsvinden. Betaling per overschrijving dient te geschieden binnen 5 dagen na de besteldatum. Goederen persoonlijk geleverd aan huis of bij afhaling dienen contant op per pin te worden betaald. Indien uw betaling per overschrijving niet binnen 5 dagen is ontvangen, is het mogelijk dat de door uw bestelde artikel(en) niet meer leverbaar is/zijn tegen de afgesproken prijs. U kunt dan het artikel opnieuw bestellen tegen de op dat moment geldende prijs.

Afhalen van bestelde goederen dienen binnen 7 dagen te gebeuren nadat de bevestigingsmail van de bestelling verstuurd is. Indien de bestelde goederen niet afgehaald worden binnen 7 dagen behoud Airco Lemmer zich het recht de bestelling te annuleren en de goederen opnieuw te koop aan te bieden.

 1. Levertijd
  De bestelde artikelen worden in de regel binnen 2 werkdagen, na ontvangst van de betaling geleverd. In het geval dat het artikel tijdelijk niet meer leverbaar is,  behoudt Airco Lemmer zich ten aller tijden het recht om, naar keuze van de klant, hetzij voor gratis her-levering te zorgen van een vergelijkbaar product qua kwaliteit en prijs, hetzij de koper te crediteren voor het betaalde bedrag. Bij niet tijdige levering dient u ons dan ook schriftelijk in gebreke te stellen. Ongeacht het hiervoor bepaalde, houden wij ons in ieder geval het recht voor van een na-leveringstermijn van veertien werkdagen. Gedurende deze termijn dient de koper de levering alsnog te accepteren. Zodra de te leveren producten Airco Lemmer verlaten, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, blijft het risico eveneens voor de koper, op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor.

Producten worden geleverd op de factuur -, of opgegeven afleveradres.

Na een levertijd van meer dan 30 dagen heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

 1. Verzending
  Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de koper. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten.

Airco Lemmer is gerechtigd tot het doen van deelleveringen, en in dat geval in overleg met de koper.

 1. Prijzen
  De door ons genoemde prijs is inclusief BTW en in Euro, en exclusief verzendkosten indien deze gelden. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
 2. Reclames
  De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Airco Lemmer te melden. Reclameren ter zake van leveringen dienen binnen 4 dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt alleen schriftelijk aan ons gedaan te worden. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter uwer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen in originele staat, hetzij voor gratis herlevering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen een tegoedbon doen toekomen of het aankoopbedrag terugbetalen.
 3. Herroepingsrecht
  De koper heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling de gedane aankoop te herroepen. Dit geldt niet voor producten welke gebruikt zijn; condenspompen, aircos, koelleidingen, bevestigingsmaterialen etc, De goederen dienen compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd te worden. De verzendkosten komen voor rekening van de koper. Airco Lemmer betaalt binnen een periode van 14 dagen na ontvangst en controle van de retourgoederen het betaalde bedrag terug aan de koper.

Het herroepingsrechtsformulier kunt per email opvragen bij [email protected]

De volgende wettelijke regels zijn van toepassing op uw online aankopen in de webshop:

1.De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2.De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
  2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
  3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
  2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzend termijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
  3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
  5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. B2B maakt geen aanspraak op het voor consumenten bedoelde herroepingsrecht.

Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
  2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
  3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
  4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Indien koper kiest voor montage door Airco Lemmer vervalt het herroepingsrecht voor de koper. Koper heeft, door in te stemmen met de afspraak tot montage binnen de 14 dagen na de aankoop, afstand gedaan van het herroepingsrecht.

 1. Retourneren

De goederen dienen compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd te worden. De verzendkosten van het retourneren worden NIET door Airco Lemmer vergoed.
Niet gefrankeerde zendingen worden door ons geweigerd.

Klanten uit Nederland mogen vrij kiezen met welke vervoerder zij hun artikel retourneren, Airco Lemmer verstrekt geen labels voor een retourzendingen vanuit Nederland.

 1. Geschillen
  Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij uitsluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen Airco Lemmer en de wederpartij mochten ontstaan.We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar [email protected] . Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting Webwinkelkeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie
 2. Buitengerechtelijke incassokosten
  Indien wij wegens niet-nakoming van de overeenkomst door de koper kosten van rechtsbijstand moeten maken, is de koper verplicht de kosten volledig aan ons te vergoeden.
 3. Overmacht
  Indien Airco Lemmer door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder recht op enige (schade) vergoeding. Onder overmacht vanAirco Lemmer wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.
 4. Garantie
  Met betrekking tot producten van derden is Airco Lemmer tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.

Garantie op de montage is alleen van toepassing als koper de montage heeft laten verzorgen door Airco Lemmer. Airco Lemmer geeft geen garantie en is niet aansprakelijk voor montage die niet door Airco Lemmer is uitgevoerd. De Garantie op de door Airco Lemmer uitgevoerde montage is 2 jaar.

Wanneer sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Airco Lemmer liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

Airco Lemmer is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

 1. Aansprakelijkheid
  Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Airco Lemmer in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard, kan Airco Lemmer niet aansprakelijk gehouden worden, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Airco Lemmer.

De klant vrijwaart Airco Lemmer te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

De aansprakelijkheid van Airco Lemmer blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Airco Lemmer de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.

De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Airco Lemmer ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 1. Overige bepalingen
  In geval afzonderlijke in deze voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

In alle zaken waarin niet wordt voorzien door deze leveringsvoorwaarden beslist altijd de directie van Airco Lemmer,